Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Bài Nghiên Cứu

Giá trị của Niết Bàn
Giá trị của Niết Bàn

Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài tìm ra giá trị thực của cuộc sống, nhưng Ngài không thể truyền trao giá trị thực đó cho mọi người vì tất cả mọi người còn đang kẹt trong sinh tử và khổ đau, nên không thể nhận được ý nghĩa của Niết-bàn. Vì vậy, Đức Phật nghĩ đến diệt độ, nghĩa là sống với Niết-bàn của Ngài; nhưng bấy giờ Ngài được mười phương Phật và Phạm Thiên thỉnh thuyết pháp. Đức Phật mới đến Lộc Uyển chuyển pháp luân, giảng bốn chân lý, trong đó có hai phần nói về thế giới khổ đau và hai phần nói về an lạc của Niết-bàn. Có thể nói rằng những điều Phật giảng ở Lộc Uyển chưa phải là pháp chân thật, dù chúng ta gọi đó là Tứ Thánh đế, hay Bốn chân lý, vì theo tinh thần Đại thừa, Phật dạy rằng chân lý không thể nói được, mà những gì nói được chỉ là pháp phương tiện, không phải là chân lý.

Bố thí đúng pháp
Bố thí đúng pháp

Đức Phật dạy, Bồ tát muốn thành Vô thượng Chánh đẳng giác phải thực hiện sáu pháp Ba la mật trong cuộc sống, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Như vậy, bố thí là hạnh trước tiên mà hàng đệ tử Phật phải thể nghiệm trên bước đường hành Bồ tát đạo.

Bồ tát Thập Hạnh và Thập Hồi Hướng
Bồ tát Thập Hạnh và Thập Hồi Hướng

Hạnh Bồ-tát có hai phần là tự hành và hóa tha. Bố-tát thập trụ nhắm vô tự hành nhiều hơn, nhưng qua Bồ-tát thập hạnh đã trụ tâm vững chắc rồi mới nghĩ đến độ người, hành Bồ-tát đạo lấy lợi tha làm chính. Vì vậy, khi tâm chưa vững, công đức chưa có mà độ người không thể đạt được kết quả. Thực tế cho thấy tuy ta trải qua một thời gian tu hành, thấy mình thanh tịnh, tâm bình ổn, nhưng ra làm đạo tiếp xúc với cuộc đời, với công việc, đôi khi công việc làm ta bất an. Vì làm thì phải để tâm, nhưng nếu việc thành tựu tốt đẹp, ta cảm thấy dễ chịu; còn việc không tốt thì ta buồn phiền. Hoặc ta làm được việc, người tán thưởng, ta dễ chịu, dù sự dễ chịu đó sau này có thể làm ta ngã mạn. Nhưng nếu làm không được việc, ta tự xấu hổ và lại bị người chỉ trích thì càng khổ thêm. Vì vậy, tâm không vững mà làm việc, ta luôn rơi vào vui buồn vinh nhục. Anh em thấy các thầy phát tâm làm việc thường đụng chạm nhiều nên bị hư là do tâm không trụ vững chắc trong pháp.

Bản chất của đau khổ
Bản chất của đau khổ

Đức Phật đưa ra bốn chân lý là Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Mở đầu Phật dạy Khổ đế, cho nên nhiều người lầm tưởng đạo Phật là yếm thế vì cho rằng cuộc đời này là biển khổ.

Đạo Phật - Tôn giáo của biện chứng và khoa học
Đạo Phật - Tôn giáo của biện chứng và khoa học

Người ta cho rằng–theo Kinh Phật–ai hiểu được Thập Nhị Nhân Duyên, người đó mới hiểu được Giáo Pháp của Như Lai. Nhưng nếu vị đó không hiểu 12 nhân duyên tức là vị đó chưa hiểu Phật Pháp.

Có phải chúa Giê-su đến Ấn Độ để học Phật pháp, Vệ Đà?
Có phải chúa Giê-su đến Ấn Độ để học Phật pháp, Vệ Đà?

Vấn đề nổi bật trở lại trên chúa Giê-Su Ki-Tô và sự liên hệ của ngài với Ấn Độ khi thế giới mừng Chúa Giáng sinh vào thứ Sáu. Một số nhà sử học tin rằng ngài đã dành 17 năm trong buổi thiếu thời – từ lúc 13 đến 30 - ở Ấn Độ học hỏi Phật Pháp và kinh Vệ Đà.

Đạo phật và vấn đề giáo dục thanh thiếu niên phật tử
Đạo phật và vấn đề giáo dục thanh thiếu niên phật tử

Như chúng ta đều đã biết, tương lai của đất nước nói chung, của đạo pháp nói riêng đều ở nơi thế hệ thanh niên. Hãy quan tâm giáo dục để thanh niên có phẩm chất tốt, có lý tưởng sống đẹp, có ý thức về giá trị văn hóa truyền thống và có khả năng xây dựng cho mình cuộc sống hạnh phúc. Hãy giúp cho thanh niên thấy được giá trị của chính mình và cống hiến giá trị ấy cho đời. Đó là cách làm cho nguyên khí của quốc gia hưng thịnh. Chúng tôi nghĩ rằng, đó cũng là một cách làm có ý nghĩa “Hộ quốc an dân”.

Phật Pháp Trường Tồn
Phật Pháp Trường Tồn

Phật giáo không phải là tôn giáo để các tín đồ đến tham gia hay phát động như một phong trào, mà tự thân con người sau quá trình học hỏi, tư duy, nhận thức cốt lõi lời dạy của đấng Từ phụ, từ đó phát tâm tìm đến, thân cận và quy y Tam Bảo: ‘Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu - Tịnh tâm ý quy y Tam Bảo'.

hoằng pháp với Phật Giáo hải ngoại
hoằng pháp với Phật Giáo hải ngoại

Hoằng pháp tại hải ngoại là một chương trình lón. Chương trình trình này đã từng được ứng dụng qui mô bởi vua A Dục (vào thế kỷ thứ ba trước Công nguyên) khi thành lập những đoàn truyền giáo ra khỏi đất nước Ấn Độ

Hoằng pháp tinh thần an sinh xã hội
Hoằng pháp tinh thần an sinh xã hội

Con người sống giữa thế gian ngoài việc chịu tác động lẫn nhau còn chịu sự tác động tự nhiên. Nhưng không phải lúc nào con người cũng gặp may mắn thuận lợi, gặp những điều kiện sinh sống bình thường, mà trong một số trường hợp con người phải đối mặt với những thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, ốm đau hay các biến cố rủi ro khác nhau.

Hành hương tâm linh con đường hoằng pháp
Hành hương tâm linh con đường hoằng pháp

Hành hương theo truyền thống Phật giáo là nghi thức thắp hương đi nhiễu quanh tháp đường và điện Phật và cũng như lễ bái trước tượng Phật, Bồ tát... Đây là ý nghĩa nguyên thủy của từ “hành hương”...

Phật kinh trong thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Thì Nhậm
Phật kinh trong thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Thì Nhậm

Từ xưa, nhiều nhà văn nhà thơ nước ta đã ít nhiều chịu ảnh hưởng kinh Phật với những mức độ khác nhau. Trong số đó phải kể đến Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1581), Ngô Thì Nhậm (1746-1803)… Sự tác động của tư tưởng Phật ở hai tác giả này như mạch ngầm trong cuộc đời của họ.

Vai trò của người có trí và có trí tuệ trong đạo Phật
Vai trò của người có trí và có trí tuệ trong đạo Phật

Mục đích của đạo Phật là diệt khổ và đem vui cho mọi loài, nhưng phải là người có trí mới biết được con đường đưa đến an lạc và hạnh phúc. Mục đích của đạo Phật là giải thoát và giác ngộ, và chỉ có trí tuệ (Pannà) mới là phương tiện duy nhất đưa loài Người đến bờ giải thoát và giác ngộ.

Vài điểm tương quan của Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa
Vài điểm tương quan của Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa

Danh từ Mahayana trong cách dùng của ngài Asvaghosa không mang ý nghĩa là một cổ xe lớn như thường được dịch mà được hiểu là sự phát khởi, hay mở tâm rộng lớn để thấu hiểu pháp tính thanh tịnh, hay pháp thân hoặc Phật tánh. Có lẽ danh từ Mahayana được dịch và hiểu là cổ xe lớn xuất hiện trong văn phong của Phật giáo Trung Quốc.

Phật ở nhân gian
Phật ở nhân gian

Trong Phật giáo, có khá nhiều quan niệm về đức Phật, nhưng quan niệm chính xác là Phật ở nhân gian, nó mang ý nghĩa đức Phật vốn là con người, điều đó cũng có nghĩa con người có thể thành Phật.

Bốn mươi ba công án của Trần Thái Tông
Bốn mươi ba công án của Trần Thái Tông

Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền. Ngài cũng từng thực tập thiền công án. Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giới xuất gia và tại gia. Thầy Làng Mai đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968. Bản dịch tiếng Pháp xin xem ở phần phụ lục cuốn Clé Pour Le Zen, tác giả Nhất Hạnh, do nhà xuất bản JC Lattes ấn hành. Bản Hán Việt có trong Thơ Văn Lý Trần quyển II (Quyển thượng, trang 108-121), NXB Khoa Học Xã Hội.

Phật pháp lấp lánh hơn dưới ánh sáng khoa học
Phật pháp lấp lánh hơn dưới ánh sáng khoa học

Bầu trời chúng ta đang ngước nhìn, khoa học ước đếm có hàng tỷ ngôi sao. Mà Trái đất chưa thể lớn bằng một ngôi sao. Phi thuyền của nhân loại mới chỉ bay đến một số ngôi sao trong hệ Ngân hà.

Giáo pháp Nguyên thủy & Đại thừa - Sơ địa Bồ-tát
Giáo pháp Nguyên thủy & Đại thừa - Sơ địa Bồ-tát

Theo kinh Nguyên thủy, Hiền vị có ba cấp bậc là Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm và A-na-hàm. Thánh vị là A-la-hán. Theo kinh Đại thừa, Hiền vị gồm 30 bậc là Bồ-tát thập trụ, Bồ-tát thập hạnh và Bồ-tát thập hồi hướng. Hàng Thánh vị gồm mười bậc là Bồ-tát thập địa.

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top