Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Lão Học Giảng Theo Quan Điểm Phật Giáo

Lão Học Giảng Theo Quan Điểm Phật Giáo
Lão Học Giảng Theo Quan Điểm Phật Giáo

Tác giả: Minh Chi

Dịch giả:

Danh mục: Trước tác

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tôn Giáo

Giá bán: 11,000 VNĐ

SƠ LƯỢC NỘI DUNG

LỜI NÓI ĐẦU

Đây là các bài "Lão học giảng theo quan điểm Phật giáo" viết riêng cho Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Gồm hai phần:
- Phần I: Những nét chung về Lão Tử và Đạo học.
- Phần II: Lão học giảng theo quan điểm Phật giáo.
Tư liệu này chỉ là một phần của giáo tài chung "Triết học phương Đông"  cũng giảng cho năm thứ hai Học viện Phật giáo Việt Nam.

Minh Chi
(Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam)

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC

Mua Sách

Lão Học Giảng Theo Quan Điểm Phật Giáo

Lão Học Giảng Theo Quan Điểm Phật Giáo

Tác giả: Minh Chi

Dịch giả:

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tôn Giáo

Giá bán: 11,000 VNĐ

Số Lượng:

Vui lòng chọn số lượng

LỜI NÓI ĐẦU Đây là các bài "Lão học giảng theo quan điểm Phật giáo" viết riêng cho Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Gồm hai phần: - Phần I: Những nét chung về Lão Tử và Đạo học. - Phần II: Lão học giảng theo quan điểm Phật giáo. Tư liệu này chỉ là một phần của giáo tài chung "Triết học phương Đông"  cũng giảng cho năm...

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm