Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Cơ cấu tổ chức >> Phân viện

Nhân sự Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam Tông nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER NHIỆM KỲ VIII(2017-2022)

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm