Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO NHIỆM KỲ VIII(2017-2022)
Mục lục

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm