Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

Phóng sự: Ý Nghĩa Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam

Mục lục

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm