Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

Sách nói : Kinh Trường Bộ

Mục lục
Sách nói: Kinh Trường Bộ
Thực hiện: Trung tâm Diệu Pháp âm
Người đọc: Tịnh Pháp

 
Lời giới thiệu


Lời nói đầu


Dẫn luận Kinh Trường Bộ

 
 1. KINH PHẠM VÕNG
 2. KINH SA-MÔ QUẢ
 3. KINH AMBATTHA (A-MA-TRÚ)
 4. KINH CHỦNG ĐỨC
 5. KINH CỨU-LA-ĐÀN-BẦU
 6. KINH MAHALA và KINH JALIYA
 7. KINH CA-DIẾP SƯ TỬ HỐNG
 8. KINH POTTHAPADA (BỐ-SÁ-BÀ-LÂU)
 9. KINH SUBHA (TU-BÀ)
 10. KINH KEVADDHA (KIÊN CỐ)
 11. KINH LOHICCA (LỘ-GIÀ)
 12. KINH TAM MINH
 13. KINH ĐẠI BỔN
 14. KINH ĐẠI DUYÊN
 15. KINH ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN
 16. KINH ĐẠI THIỆN KIẾN VƯƠNG
 17. KINH XÀ-NI-SA
 18. KINH ĐẠI ĐIỂN TÔN
 19. KINH ĐẠI HỘI
 20. KINH ĐẾ-THÍCH SỞ VẤN
 21. KINH ĐẠI NIỆM XỨ
 22. KINH TỆ-TÚC
 23. KINH BA-LÊ
 24. KINH ƯU-ĐÀM-BÀ-LA SƯ TỬ HỐNG
 25. KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG SƯ TỬ HỐNG
 26. KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN
 27. KINH TỰ HOAN HỶ
 28. KINH THANH TỊNH
 29. KINH TƯỚNG
 30. KINH GIÁO THỌ THI-CA-LA-VIỆT
 31. KINH A-SÁ-NANG-CHI
 32. KINH PHÚNG TỤNG
 33. KINH THẬP THƯỢNG
 

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm