Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

Từ điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit

Từ điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary by Akira Hirakawa
Mục lục
 

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm