Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Hình ảnh / Hội Thảo Chùa Mét - Những Giá Trị Lịch Sử Và Văn Hóa

Hình ảnh khác

^ Back to Top