Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Lễ ra mắt nhân sự Viện nghiên cứu nhiệm kỳ 2007 - 2012

Hình ảnh Khác

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm