Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Hình ảnh / Ra Mắt Nhân Sự Viện Nghiên Cứu Phật Học Vn Nk

Hình ảnh khác

^ Back to Top