Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Ra mắt nhân sự Viện nghiên cứu Phật học VN NK

Hình ảnh Khác

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm