Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Hình ảnh / Tp. Hcm Hội Thảo Khoa Học Hòa Thượng Khánh Hòa Và Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Ở Việt Nam

Hình ảnh khác

^ Back to Top