Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Sách, tài liệu, ấn phẩm xuất bản / Sách Nghiên Cứu

Lịch sử Phật giáo Việt nam thời Trịnh - Nguyễn phân tranh

Lịch sử Phật giáo Việt nam thời Trịnh - Nguyễn phân tranh

^ Back to Top