Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Tin tức >> Phật sự Viện Nghiên Cứu

Viện Nghiên cứu Phật học VN sẽ tổ chức nhiều hội thảo trong năm 2022

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm