Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam

Trang bạn tìm không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại

^ Back to Top