Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Hội Thảo Sseasr Lần 7

VÙNG ASEAN VÀ NAM Á: NƠI GIAO HÒA CỦA VĂN HÓA VÀ PHẬT GIÁO Ở ĐÔNG NAM Á

VÙNG ASEAN VÀ NAM Á: NƠI GIAO HÒA CỦA VĂN HÓA VÀ PHẬT GIÁO Ở ĐÔNG NAM Á

HỘI THẢO QUỐC TẾ SSESSR LẦN THỨ 7

 

"VÙNG ASEAN VÀ NAM Á"

NƠI GIAO HÒA CỦA VĂN HÓA VÀ PHẬT GIÁO ĐÔNG NAM Á

 

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG, 9-12/7/2017

TỔ CHỨC:

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

HT.TS.Thích Trí Quảng

HT.TS.Thích Giác Toàn

GS.TS.Amarjiva Lochan 

 

BIÊN TẬP

TT.TS.Thích Nhật Từ

ĐĐ.TS. Thích Giác Hoàng

 

ỦY VIÊN BIÊN TẬP

ĐĐ.TS.Thích Nguyên Hạnh

ĐĐ.TS.Thích Quảng Tâm

TT.TS. Thích Đồng Trí

MỤC LỤC

 

Phần 1:

PHẬT GIÁO, TÔN GIÁO VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

Những giá trị nền tảng của triết học Phật giáo – ThS. Thích Giác Chinh............................................ 1

Một số giải pháp bảo tồn văn hóa Tây Nguyên trong bức tranh đa sắc màu của văn hóa Việt Nam – TS.Trần Minh Đức......................................................................................................................... 2

Đạo hiếu Việt Nam dưới góc nhìn của tôn giáo – TS.Nguyễn Thanh Hải............................................ 3

Nhóm giải phấp góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị đẹp trong tín ngưỡng thờ Mẫu ở An Giang hiện nay – ThS.Lê Chân Mỹ Hoa, ThS.Ngô Thanh Bình................................................................... 3

Vị trí và vai trò của Phật giáo trong tôn giáo và Văn hóa Việt Nam – TS.Phạm Thị Thu Huyền, ThS.NCS.nguyễn Thị Thúy Hương......................................................................................................................................... 4

Tôn giáo mới và sự tác động của nó đến đời sống xã hội miền Bắc – Việt Nam – Nguyễn thị Thúy Hương – TS.Lê Hoàng Linh, Đinh Thị Kiều Trang........................................................................................................................................... 5

Một số đặc điểm về loại hình tín ngưỡng của người Việt ở Quảng Nam dưới góc nhìn lý thuyết đặc thù lịch sử (Nghiên cứu trường hợp người Việt ở Hội An) – ThS.Lê Thanh Hùng, Ths.Đoàn Thị Hương Thảo, ThS.Lê Thu Huyền............................................................................................................... 6

Phật giáo Việt Nam trong mối giao lưu – tiếp biến với Phật giáo Ấn Độ, phật giáo Trung Quốc và văn hóa tín ngưỡng dân gian bản địa – PGS.TS.Nguyễn Công Lý, HT.Thích Thường Quang..................... 7

Tiếp biến văn hóa trong lễ Ramawan của người Chăm Awal – Đạo Thanh Quyến............................... 7

Phật giáo trong mối quan hệ tương sinh với tín ngưỡng bản địa Việt Nam – PGS.TS.Phạm Quốc Sử. 8

Phật giáo cung cấp một ý thức hệ đồng hành với người Việt chống sự đồng hóa của các triều đại phong kiến Trung Hoa – ThS.Võ Văn Thành, ThS.Lê Thị Thanh Tâm........................................................... 9

Phật giáo qua cái nhìn của một nhà truyền giáo Ki-tô thế kỷ XVIII tại Việt Nam – TS.Võ Minh Tuấn....  9

Thi văn vịnh cảnh chùa Thầy trong dòng chảy Văn học Trung đại Việt Nam (qua khảo cứu văn bản Said Sơn Thi Lục) – ThS.Thích Thành Trí (Phan Thanh Việt)................................................................... 10

Quảng bá và phát huy giá trị Mộc bản chùa Bổ Đà (Tiếp cận từ khung khái niệm mạng lưới quan hệ xã hội) – Lý Viết Tường..................................................................................................................... 10

Triết lý Phật giáo và giá trị của nó trong nhân sinh quan của người Việt – ThS.Nguyễn Thị Lê Thư..... 11

Chùa Đót Sơn, Cấp Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng – Điểm nhấn trong giá trị Văn hóa của trung tâm  Phật giáo Câu Lâu – PGS.TS.Lê Văn Toan........................................................................................................................................... 12

Phật giáo Việt Nam và các giá trị đạo đức trong Văn hóa truyền thống Dân tộc – PGS.TS.Nguyễn Anh Tuấn, TS.Nguyễn Duy Cường........................................................................................................ 12

Phật giáo với quá trình hiện đại hóa tôn giáo – ThS.Trang Thanh Vẹn, ThS.Phạm Văn Chiều ............ 13

 

Phần 2:

VĂN HÓA & VÀ TÔN GIÁO Ở ĐÔNG NAM Á

Phất triển những điểm tương đồng về Văn hóa và Tôn giáo giữa các quốc gia Nam Á & Đông Nam Á để xây dựng hòa bình khu vực – ThS. Nguyễn Thị Hồng Cúc............................................................... 14

Từ năm nguyên lý của Panchsheel của Đức Phật đến 5 nguyên tắc của Hiệp ước Panchsheel của Jawaharlal Nehru – ThS.Nguyễn Mạnh Cường......................................................................................................................................... 14

Vương triều Indrapura với Phật viện Đồng Dương – PGS.TS.Ngô văn Doanh................................... 15

Tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Đông Nam Á – ĐĐ.ThS.Thích Huệ Đạo........................... 16

Ảnh hưởng của Ấn Độ đến tổ chức xã hội Đông Nam Á thời cổ và trung đại – PGS.TS.Đỗ Thu Hà ... 17

Đông Nam Á – Bức tranh tôn giáo đa sắc – ThS.Nguyễn Thị Minh Hải.............................................. 18

Đa tộc người, đa tôn giáo và giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á – GS.TS.NGND Ngô Văn Lệ .............  18

Tác động của xu hướng toàn cầu hóa đến đời sống tôn giáo khu vực Đông Nam Á – TS.Dương Thanh Mừng.......................................................................................................................................... 19

Chính sách duy trì hài hòa tôn giáo ở Singapore – NCS.Nguyễn Thị Như.......................................... 20

Phật giáo Việt nam với vấn đề an sinh xã hội trong tình hình mới – TS.Nguyễn Nghị Thanh .............  21

Một số giá trị Ấn Độ tại châu Á qua Phật Giáo – ThS.Võ Văn Thành................................................. 21

Ayurveda Ấn Độ: từ quá khứ đến tương lai – ThS.Đinh Thị Phương Thảo......................................... 22

“Tôn giáo và Chính trị”: Ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống chính trị ở Thái Lan thế kỷ XIV-XVIII – ThS.Nguyễn Văn Vinh............................................................................................................................................ 23

 

Phần 3:

PHẬT GIÁO ĐÔNG NAM Á

Về hình tượng Phật-Rắn Mucilinda – huỳnh Thanh Bình.................................................................. 24

Ảnh hưởng của Phật giáo vùng Mê-kông đến đời sống cư dân người Việt vùng Tây Nam Bộ - Phạm Ngọc Hòa .................................................................................................................................... 24

Lễ hội Phật giáo trong đời sống Văn hóa Đông Nam Á – GS.TS.Trương Sỹ Hùng.............................. 25

Khám phá về sự đóng góp của Phật giáo đối với hòa bình ở Đông Nam Á – ThS.Đặng Danh Hướng........................................................................................................................................  26

Giao lư văn hóa Việt-Lào (nghiên cứu trường hợp chùa Phật Tích ở vientiane) – PGS.TS.Trần Hồng Liên, ThS.Nguyễn Văn Thoàn........................................................................................................ 26

Dấu ấn Phật giáo trong tôn giáo tín ngưỡngcuar người Chăm ở Việt Nam – PGS.TS.Thành Phần ..... 27

Văn hóa Phật giáo Lào nhìn Từ Văn Du Ký người Việt viết về Lào đầu thế kỷ XX – PGS.TS.Nguyễn Hữu Sơn...................................................................................................................................... 28

Phật giáo Việt Nam – Phật giáo Thái Lan góc nhìn so sánh – PGS.TS.Trần Thuận............................ 29

Văn hóa, nghệ thuật và kiến trúc Phật giáo ở Đông Nam Á – GS.TS.Trương Quang Vinh,GS.TS.Dương Vương  ......................................................................................................................................  29

 

Phần 4:

TIẾP BIẾN VÀ BẢO TỒN VĂN HÓA ĐÔNG NAM Á

Chính sách của triều Nguyễn với việc quản lý, sử dụng hệ thống chùa sắc Tứ và vài gợi ý cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản chùa Việt trong giai đoạn hiện nay – TS.Tạ Quốc Khánh..................... 31

Mộc bản Phật giáo Huế: Từ những con số thống kê đến công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa – ĐĐ.Thích Không Nhiên, ThS.Lê Thọ Quốc............................................................................. 32

Mộc bản trên con đường giao lưu và truyền thừ từ Đông Á đến Đông Nam Á – PGS.TS.Hoàng Minh Phúc........................................................................................................................................... 33

Quá trình tiếp biến các tôn giáo Ấn Độ ở Việt Nam – TS.Nguyễn Ngọc Quỳnh, ThS Nguyễn Văn Thanh.......................................................................................................................................... 34

Tiếp biến các nước Đông Nam Á tạo nên bản sắc văn hóa Asean thức đảy lợi ích của khu vực trong tiến trình toàn cầu hóa – ThS.Bùi Thị Minh Thu, TS.Trần Thị Ngân Hà.............................................. 35

 

Phần 5:

TÂM, THIỀN VÀ SỨC KHỎE

Thiền chánh niệm và sức khỏe tâm thần – Đặng Hồng Cương.......................................................... 36

Ứng dụng thiền học trong tâm lý trị liêu – SC.TS.Thích Nữ An Diệu.................................................. 36

Tư tưởng Thiền phái Trúc lâm Yên Tử trong sáng tác của Hải Lượng thiền sư Ngô Thì Nhậm – ThS.Thích Trấn Đạo............................................................................................................................................. 37

Tâm, Thiền và sức khỏe nam á và Đông nam Á theo quan điểm Phật giáo – TS.Thích Nguyên Hạnh........................................................................................................................................... 38

Thiền, một dưỡng chất của nhân loại – Hồng quang........................................................................ 40

Dòng Lâm Tế Chúc Thánh và  các kiến trúc của Thiền phái này ở Hội An (Quang nam) – ThS.NCS.Võ Thị Tuyết, ThS.Đào Vĩnh hợp........................................................................................................ 41

 

Phần 6:

TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA PHẬT GIÁO: TIẾP BIẾN TẠI ĐỘNG NAM Á

Vai trò của Phật giáo Nam Tông trong xây dựng lối sống văn hóa người Khmer ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Phật giáo Nam tông người Khmer vùng Tây Nam Bộ) – ThS.Phạm Văn Chiều................ 42

Từ hình ảnh Bụt đến hình ảnh Đức Phật trong tâm thức Văn hóa người Việt – TT.TS.Thích Phước Đạt.............................................................................................................................................  43

Nết đẹp văn hóa của hệ phái khất sĩ: Dung hòa giữa đạo và đời – ĐĐ.minh Điệp............................... 44

Văn hóa Khất thực, thọ trai hòa chúng của hệ phái Khất sĩ: Điểm giao thoa văn hóa của Phật giáo Nam Truyền (Theravāda) và Phật giáo bắc Truyền (iMahāyāna) – ThS.nguyễn Công Hoài Lương (Giác Minh Chương)...................................................................................................................................... 45

Biểu tượng Hoa sen và Ngọn đèn trong Phật giáo Khất sĩ – sự gặp gỡ giữa văn hóa và Tôn giáo – SC.TS.Liên Trí............................................................................................................................. 46

 

Phần 7:

ĐỀ TÀI KHÁC

Văn hóa và dinh sản văn hóa Asean: Giữ gìn quá khứ cho tương lai – NNC.Trí Bửu......................... 48

Bộ luật Tsa Yig Chenmo và triết lý về trí tuệ của một nhà cầm quyền tại vương quốc Bhutan – ThS.Trần Nam Cường................................................................................................................................. 49

Quan điểm về Duhkha của Phật giáo kim chỉ nam dẫn lối nhận thức được khổ và giải thoát trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay – TS.Đỗ Thu Hường............................................................... 50

Bình đẳng giá trị nội tại giữa các loài: Quan điểm cúainh thái học bề sâu qua góc nhìn của người Phật tử - Nguyễn Anh Khoa.................................................................................................................. 50

Phật giáo với việc ứng xử và bảo vệ môi trường – PGS.TS.Nguyễn Công Lý, ĐĐ.ThS.NCS.thích Minh Ấn..............................................................................................................................................  51

Biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay: Đâu là những hồi ứng hữu hiệu của Phật giáo? – ThS. Dương Hoàng Lộc............................................................. 52

Mô hình phát triển tổng hạnh phúc quốc gia Bhutan: Hiện tại cho tương lai – ThS.thích Thanh Tâm.... 53  

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Back to Top