Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Tịnh Độ

100 Bài Kệ Niệm Phật

100 Bài Kệ Niệm Phật

100 Bài Kệ Niệm Phật 

Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Ðại Sư

Thích Thiền Tâm dịch

 12thap_nhi_to_triet_ngo

 01

Một câu A Di Đà
Tâm yếu của Phật ta.
Dọc năm thời thấu suốt
Ngang tám giáo trùm xa.

02

Một câu A Di Đà
Ý chỉ diệu bao nhiêu?
Bạn tri âm thường ít
Kẻ tai gỗ riêng nhiều ! 

03

Một câu A Di Đà
Đại ý thật phân minh
Rắn sanh từ cung ảnh
Thuốc lấy ở kim bình.

04

Một câu A Di Đà
Phương tiện cực mầu lạ
Nhiếp khắp hết căn cơ
Rẽ thông vào Bát nhã. 

05

Một câu A Di Đà
Mở đường lối vãng sanh
Đó là nhiều phước đức
Chẳng phải ít căn lành.

06

Một Câu A Di Đà
Khi lâm chung Phật hiện
Tứ biện khó thân tuyên
Sáu phương đồng khen ngợi. 

07

Một câu A Di Đà
Là thành Phật tiêu chuẩn
Dùng tâm hạnh niệm Phật
Chứng vào Vô sanh nhẫn.

08

Một câu A Di Đà
Chứng ba ngôi Bất thối
Chỉ trong một đời này
Được bổ lên Phật vị 

09

Một câu A Di Đà
Tròn đầy mười thập nguyện
Đâu phải đức Phổ Hiền
Dạy lầm cho xong chuyện!

10

Một câu A Di Đà
Xe gác ách trâu trắng
Chạy lẹ như gió bay
Bước đi thật bằng vững. 

11

Một câu A Di Đà
Là tâm tạng Như Lai
Ngoài nước đâu có sóng
Xuyến, vàng vốn chẳng hai!

12

Một câu A Di Đà
Lộ tánh diệu chân như
Sắc xuân nơi hoa sáng
Muôn tượng ẩn gương xưa. 

13

Một câu A Di Đà
Cảnh thật tướng sạch trong
Tuyệt bàn, tuyệt suy nghĩ
Khó nói, khó hình dung.

14

Một câu A Di Đà
Dụng thông tròn pháp giới
Soi lặng thể toàn chân
Xen giăng khắp vô ngại. 

15

Một câu A Di Đà
Gương Đại Viên trí cảnh
Thân độ bóng hàm nhau
Lớp lớp mầu lập lánh.

16

Một câu A Di Đà
Là không Như Lai Tạng
Vạn pháp dứt hình dung
Nhất chân tuyệt sắc tướng. 

17

Một câu A Di Đà
Tròn đủ Bồ Đề đạo
Ráng mây đều ở thấp
Lại không có trời cao.

18

Một câu A Di Đà
Là cảnh Đại tịch diệt
Muôn niệm trống thanh lương
Chỉ một vầng minh nguyệt! 

19

Một câu A Di Đà
Mở toang cửa bát nhã
Muôn pháp cõi thập hư
Một miếng nuốt tả cả.

20

Một câu A Di Đà
Mở cửa nhà đẹp cao
Gọi các hàng tùng giả
Mau theo ta đi vào. 

21

Một câu A Di Đà
Vào tam muội Bảo vương 
Như đất đều nâng đỡ 
Tợ trời che khắp miền.

22

Một câu A Di Đà 
Khiến được Đại tổng trì 
Chuyển hết tất cả vật 
Sử dụng mười hai thì. 

23

Một câu A Di Đà 
Tánh thể vốn tự không 
Các sao chầu Bắc đẩu 
Muôn nước chảy về Đông.

24

Một câu A Di Đà 
Là duyên khởi pháp giới 
Chánh nhân của tịnh nghiệp 
Và chủng tử Bồ đề. 

25

Một câu A Di Đà 
Như gương chiếu các gương. 
Uyển chuyển ngậm bóng nhau 
Điệp trùng giao chói sáng.

26

Một câu A Di Đà 
Như không hợp hư không. 
Tuyệt không chút lằn dấu 
Nhưng vẫn có Tây Đông. 

27

Một câu A Di Đà 
Là một Đại tạng kinh 
Dọc ngang giao chói sáng 
Tuyệt đối, thể u linh.

28

Một câu A Di Đà 
Là một Đại tạng luật. 
Chớp mắt vào tịnh tâm 
Đủ Giới ba la mật. 

29

Một câu A Di Đà 
Là một Đại tạng luận. 
Đương niệm tâm mở thông 
Ánh huệ tuôn vô tận.

30

Một câu A Di Đà 
Là một tạng bí mật. 
Phát nguồn cội thần thông 
Đầy đủ uy lực lớn. 

31

Một câu A Di Đà 
Gồm toàn cả Đại tạng. 
Giới, định, huệ ánh mầu 
Tuôn ra không hạn lượng!

32

Một câu A Di Đà 
Dây gốc vốn là gai. 
Tại sao không thể nhận? 
Nghi là rắn lầm thay! 

33

Một câu A Di Đà 
Rất ít nghe ít thấy. 
Gương hiện bóng rừng cây 
Trống trời tiếng vang dậy.

34

Một câu A Di Đà 
Không thể thí dụ tất! 
Gương xưa nơi đài cao 
Thủy ngân rơi xuống đất. 

35

Một câu A Di Đà 
Lòng thương xót khổ tân! 
Đẩy thuyền nặng muôn hộc 
Kéo cung mạnh ngàn cân.

36

Một câu A Di Đà 
Rõ ràng chính là có. 
Dùng Tứ biện Bát âm 
Khổ lời thương giải tỏa! 

37

Một câu A Di Đà 
Đích xác chính là không 
Nếu tiêu muôn vật tượng 
Tan vào một lò hồng.

38

Một câu A Di Đà 
Cũng không cũng có tướng 
Non sông nơi giấc mộng 
Hoa liễu ở trong gương. 

39

Một câu A Di Đà 
Chẳng có chẳng hư vô. 
Chạm đến liền lăn chuyển 
Trên nước chiếc hồ lô.

40

Một câu A Di Đà 
Là Đệ nhứt nghĩa đế. 
Còn vượt khỏi Bách phi 
Huống rơi vào Tứ cú! 

41

Một câu A Di Đà
Mầu tròn Tam đế lý. 
Như ao rất thanh lương 
Tợ lửa to thiêu hủy.

42

Một câu A Di Đà 
Chứng được Đại tự tại. 
Hay chuyển thánh siêu phàm 
Dung thông mười giới hải. 

43

Một câu A Di Đà 
Thưởng kẻ có công hay 
Yến tiệc vua đầy trước 
Châu mái tóc nơi tay.

44

Một câu A Di Đà 
Xóm nhân là tốt quí. 
Lựa chỗ ở nương về 
Cây khô không phải quỉ. 

45

Một câu A Di Đà 
Chẳng khó, nhưng không dễ. 
Được về chín phẩm sen 
Một đời dùng tâm lực.

46

Một câu A Di Đà 
Theo đường trở lại nhà. 
Tiếc cho kẻ khờ dại 
Bỏ vàng gánh vỏ gai! 

47

Một câu A Di Đà 
Vượt ngang thoát Ta bà. 
Người tin không thấu đáo 
Ta biết làm sao mà?

48

Một câu A Di Đà 
Là đường tắt về nguồn. 
Những tư lương cần thiết 
Tín, Nguyện, Hạnh gọn suông. 

49

Một câu A Di Đà 
Cần ở điểm Tin sâu. 
Mầm hoa sen chín phẩm 
Từ tâm đây nhô đầu.

50

Một câu A Di Đà 
Cần ở nơi Nguyện thiết 
Lòng về tơ lửa nung 
Mắt thương khóc ra huyết. 

51

Một câu A Di Đà 
Cần ở chỗ Hạnh chuyên. 
Chỉ nêu cao một niệm 
Dứt sạch cả muôn duyên.

52

Một câu A Di Đà 
Thề niệm thành một khối. 
Liều tu mãn kiếp này 
Được làm người nhàn rỗi. 

53

Một câu A Di Đà 
Nên niệm như thế này. 
Chuỗi lần trăm lẻ tám 
Dây đứt lại đổi dây.

54

Một câu A Di Đà 
Chẳng gấp cũng chẳng huỡn. 
Lòng miệng ứng hợp nhau 
Rành rõ mà chuyển niệm. 

55

Một câu A Di Đà 
Niệm càng nghiều càng hay 
Ví như người học bắn 
Tập lâu thì khéo tay.

56

Một câu A Di Đà 
Mật niệm hằng nhiếp tâm. 
Ví như người uống nước 
Nóng lạnh tự biết thầm. 

57

Một câu A Di Đà 
Như đào giếng lấy nước. 
Lần sâu thấy gần bùn 
Giá hời công kiệm ước.

58

Một câu A Di Đà 
Như cọ gỗ lấy lửa 
Gỗ nóng khói phát sanh 
Chớ tạm dừng lần lựa. 

59

Một câu A Di Đà 
Đem toàn thân đội trải 
Mạng người rất vô thường 
Tháng ngày không trở lại.

60

Một câu A Di Đà
Như cứu lửa cháy đầu 
Giốc mười phần công lực 
Cầu thượng phẩm sen mầu. 

61

Một câu A Di Đà 
Môn chỉ quán mầu tròn 
Lặng lặng tĩnh tĩnh niệm 
Không xen tạp nối luôn.

62

Một câu A Di Đà 
Lối hiểm đều san bằng 
Thắng về nơi bảo sở 
Không trụ cảnh hóa thành. 

63

Một câu A Di Đà 
Như ngọc lắng trong nước 
Ngàn muôn tạp niệm rối 
Chẳng dứt tự thành không.

64

Một câu A Di Đà 
Ngộ vào đủ công năng 
Kim xí rẽ nước biển 
Bắt thẳng lấy rồng ăn. 

65

Một câu A Di Đà 
Sạch trần duyên phiền não 
Như sư tử dạo chơi 
Kinh rã bầy chồn cáo!

66

Một câu A Di Đà 
Thẳng chắc niệm nơi lòng 
Một phen đạp tận đáy 
Như hương tượng qua sông. 

67

Một câu A Di Đà 
Cảnh Vô tướng tâm Phật 
Cõi nước đẹp trang nghiêm 
Không phải là ngoại vật.

68

Một câu A Di Đà 
Pháp vô vi đại bảo 
Hằng ngày một niệm chuyên 
Gươm linh rời hộp báu. 

69

Một câu A Di Đà 
Thành vô lậu chân Tăng 
Cây thuốc nơi non Tuyết 
Đường hiểm ngọn minh đăng.

70

Một câu A Di Đà 
Đầy đủ Bố thí độ 
Phá toang túi sẻn tham 
Tuôn cho đống châu báu. 

71

Một câu A Di Đà 
Đầy đủ Trì giới độ 
Nhiếp hết cả sáu căn 
Tròn sạch đủ Tam tụ.

72

Một câu A Di Đà 
Đầy đủ nhẫn nhục độ 
Tướng Nhị ngã không còn 
Pháp Vô sanh được ngộ. 

73

Một câu A Di Đà 
Đầy đủ tinh tấn độ 
Lòng không nhiễm mảy trần 
Bước thẳng lên huyền lộ.

74

Một câu A Di Đà 
Đầy đủ thiền độ lý 
Hiện trong các oai nghi 
Cây khô có gì quí? 

75

Một câu A Di Đà 
Đầy đủ Bát nhã độ 
Cảnh thanh vắng lòng không 
Mây tan vầng nguyệt lộ.

76

Một câu A Di Đà 
Tâm lặng tưởng nhớ chuyên 
Tuy chưa lìa Nhẫn độ 
Đã ngồi tọa bảo liên. 

77

Một câu A Di Đà 
Là một đóa bảo liên 
Lý duy tâm mầu nhiệm 
Pháp hợp lẽ thiên nhiên.

78

Một câu A Di Đà 
Là một đoá bảo liên 
Phàm tình không tin tưởng 
Cũng là lẽ tất nhiên. 

79

Một câu A Di Đà 
Là một đóa bảo liên 
Nếu quyết không tin nhận 
Đáng thương thật kém duyên!

80

Một câu A Di Đà 
Là một đóa bảo liên 
Dù cho không tin tưởng 
Cũng đã nhiễm thức điền. 

81

Một câu A Di Đà 
Sốt sắng gắng hoằng thông 
Nguyện vào Đại bi thất 
Ngồi yên tòa Pháp không.

82

Một Câu A Di Đà 
Là kho báu vô tận 
Tám chữ mở toan ra 
Khắp cho không tiếc lẫn. 

83

Một câu A Di Đà 
Dứt phiền não rộn ràng 
Tâm Phật toàn dung hợp 
Rõ một, rõ trăm ngàn.

84

Một câu A Di Đà 
Dứt trừ được định nghiệp 
Nhật rạng phá sương thưa 
Lô hồng tan điểm tuyết. 

85

Một câu A Di Đà 
Hay tiêu quả báo khổ 
Chuyển thế giới, căn thân 
Tức thô thành tế diệu.

86

Một câu A Di Đà 
Chuyển tròn cả ba chướng 
Tức nơi Hoặc, Nghiệp, Khổ 
Trở thành Bí mật tạng..

87

Một câu A Di Đà 
Giải tai nạn trái oan 
Quy ngưỡng ánh từ quang 
Thắm nhuầm niềm pháp hỷ.

88

Một câu A Di Đà 
Đáp ân nặng chưa tròn 
Cắt đứt Triền miên võng 
Chứng vào Giải thoát môn. 

89

Một câu A Di Đà 
Hay trống không ác đạo 
Ức muôn đức hồng danh 
Khó nghĩ bàn kỳ ảo!

90

Một câu A Di Đà 
Hợp cơ cả trời, người 
Ba căn tánh cao thấp 
Chín phẩm sen rạng ngời! 

91

Một câu A Di Đà 
Các quả vị tiểu thánh 
Chuyển tâm hẹp gồm đưa 
Hướng về Vô thượng thừa.

92

Một câu A Di Đà 
Thật vô ngại siêu nhiên 
Như Văn Thù, Phổ Hiền 
Là cảnh bậc đại nhơn. 

93

Một câu A Di Đà 
Mầu nhiệm khó nghĩ bàn 
Chỉ có Phật với Phật 
Mới rõ biết tận cùng.

94

Một câu A Di Đà 
Chư Tổ đều phụng hành 
Tổ Mã minh viết luận 
Tổ Long Thọ vãng sanh. 

95

Một câu A Di Đà 
Hợp thời tiết nhân duyên 
Hương lạ hằng thanh thoảng 
Liên xã lập nhiều miền.

96

Một câu A Di Đà 
Lợi bậc đại tượng, long 
Như Vĩnh Minh thiền bá 
Cùng trí Giả giáo tông. 

97

Một câu A Di Đà 
Cảm ứng chớ xem khinh 
Thiếu Khang hiện hóa Phật 
Thiện Đạo phóng quang minh.

98

Một câu A Di Đà 
Hóa độ kẻ vô loại 
Hùng Tuấn vào minh ty 
Duy Cung trừ chướng tội. 

99

Một câu A Di Đà 
Là môn thiền Vô thượng 
Việc lớn một đời xong 
Công tu nhiều kiếp trọn.

100

Một câu A Di Đà 
Lý mầu chưa dễ hiểu 
Thoáng chốc trăm kệ xong 
Tam tôn thầm gia bị.

^ Back to Top