Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Tự Điển-từ Điển

Tra cứu Nhu Liệu Phật Học offline của Thầy Thích Phước Thiệt

Tra cứu Nhu Liệu Phật Học offline của Thầy Thích Phước Thiệt

Tra cứu Nhu Liệu Phật Học offline của Thầy Thích Phước Thiệt

Đây là bộ software do Thầy Thích Phước Thiệt dày công nghiên cứu để tập thành bộ sách điện tử này. Software này chỉ được sử dụng trên computer bằng cách download 4 files dưới đây và install vào computer tất cả 4 files, chúng ta sẽ có một bộ sách Nhu Liệu Phật Học (gồm có: Phật học Căn bản và Từ điển Phật Học).

Chân thành cảm ơn Thầy Thích Phước Thiệt đã gởi software này để cúng dường đại chúng mười phương.

Mọi thắc mắc xin liên lạc trực tiếp với tác giả qua email này: phuocthiet@hotmail.com
Đây là 4 files chia sẻ từ dropbox của Thầy:
 

 

1)Phật học Căn bản (Basic_ Buddhism) /VB6 - Download link:

https://www.dropbox.com/s/ebpwx3fn13mdpsq/Basic_Buddhism.exe


2) Phật học Căn bản (Basic_Buddhism_NET) / VB10.NET - Download link:
https://www.dropbox.com/s/xxhg6zvj50dstae/Basic_Buddhism_NET.exe


3) Phật học Từ điển (Buddhist_Dictionary) / VB6 - Download link:

https://www.dropbox.com/s/rkjb6z402tt1h8g/Buddhist_Dictionary.exe


4) Phật học Từ điển (BudDict_NET) / VB10.NET - Download link:


Kính chúc đại chúng vô lượng an lạc.

Thích Hạnh Tuệ

^ Back to Top