Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Tự Điển-từ Điển

Tự điển Làng Mai

Tự điển Làng Mai

Tự điển Làng Mai

 

 
Mục Lục
 
Lời Ngỏ | A | B | C | D | Đ | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Tăng Thân
 

Lời giới thiệu


ng Mai không phải chỉ là một trung tâm thực tập thiền học mà còn là một tư trào văn hóa. Có cội nguồn Việt Nam, nhưng Làng Mai đã đối diện và tiếp thu những yếu tố của các cội nguồn văn hóa khác trên thế giới để trở nên một tư trào, một nếp sống mà bất cứ từ quốc gia nào, chủng tộc nào hay văn hóa nào, mỗi khi tới với Làng Mai, ai nấy đều cảm thấy thoải mái, an lạc và tìm lại được mình và cội nguồn của mình. Cách sống, cách thương yêu, cách làm việc, cách thực tập, cách tiếp xử theo Làng Mai đã đem lại niềm vui sống, nguồn tin yêu và sự hòa giải đến cho những người đã có duyên được tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với Làng Mai.

Hiện đã có gần một ngàn tăng thân và cơ sở trên thế giới đang thực tập và sống theo nếp sống Làng Mai. Có nhiều bạn muốn tìm hiểu thêm về Làng Mai. Từ Điển Làng Mai sẽ giúp các bạn hiểu thêm về nếp sống và tư trào văn hóa Làng Mai. Những từ ngữ nào có mang ý nghĩa đặc biệt của Làng Mai đều có thể được tìm thấy trong Từ Điển này. Những danh từ Phật học không mang màu sắc, không mang những ý nghĩa đặc biệt của Làng Mai và có thể tìm thấy trong bất cứ bộ Từ Điển Phật học nào, thì sẽ không có trong Từ Điển Làng Mai. Những thuật ngữ Làng Mai, những pháp môn tu tập của Làng Mai, những kinh sách của Làng Mai, những cơ sở và tăng thân của Làng Mai trên thế giới, những khóa tu, những bài tụng, những bài hát của Làng Mai, những giai thoại về Làng Mai, tên tuổi những vị giáo thọ Làng Mai, những vị xuất gia Làng Mai, v.v… đều có thể tìm thấy trong Từ Điển Làng Mai.

______________________
* từ điển Làng Mai trực tuyến đang thực hiện, tạm thời xin các bạn có thể tải về dưới dạng pdf (trên) để xem.

Ba viên ngọc quý (pháp số)

Tự điển Làng Mai

Thuật ngữ - Tên gọi

 Ba viên ngọc quý (pháp số) 
Tức là tam bảo. Bụt - phiên âm từ chữ Buddha của tiếng Magadhi nghĩa là người tỉnh thức, người có tự do, có an lạc, có tình thương và sự hiểu biết. Viên ngọc quý này cũng có nghĩa là tính Bụt, là khả năng tỉnh thức trong mỗi người. Pháp (Dharma) - con đường của sự tỉnh thức. Con đường này đã được Bụt tìm ra và chỉ dạy cho chúng ta. Tăng (Sangha) - đoàn thể những người đang cùng nhau thực tập đạo tỉnh thức và cùng đi trên con đường giác ngộ. Tam bảo không phải chỉ là đối tượng của đức tin, mà phải là đối tượng của sự thực tập trong đời sống hàng ngày.

^ Back to Top