Nhân sự Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam Tông nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER NHIỆM KỲ VIII(2017-2022)