Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC HÁN TRUYỀN NHIỆM KỲ VIII(2017-2022)