Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc về " Phát huy vai trò tăng,ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc"