Từ điển Thiền tông Hán - Việt

Từ điển Thiền tông Hán - Việt, PL 2547-2004, Thông Thiền - Hân Mẫn biên dịch