Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Sự Kiện

Thông tư Hướng dẫn tu chỉnh Nội qui hoạt động của các Ban, Viện T.Ư

Ban Thư ký, Văn phòng Trung ương Giáo hội sẽ tổng hợp và trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự xem xét, phê chuẩn nhân sự và thông qua dự thảo Nội quy hoạt động tu chỉnh của Ban, Viện Trung ương Giáo hội tại Hội nghị Hội đồng Trị sự dự kiến vào cuối Quý I/2018.

Thông tư Hướng dẫn tu chỉnh Nội qui hoạt động của các Ban, Viện T.Ư

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
----------------------
Số: 345 /TT/HĐTS 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------
 
Hà Nội, ngày 04  tháng 12 năm 2017 
 
 
 
THÔNG TƯ
Hướng dẫn dự kiến cơ cấu nhân sự và tu chỉnh Nội qui hoạt động
của các Ban, Viện Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022)
 
Kính gửi:  Chư Tôn đức Trưởng các Ban, Viện Trung ương  Giáo hội Phật giáo Việt Nam, NK.VIII (2017 - 2022)
 
Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII ngày 21, 22/11/2017; Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Để có cơ sở trình Ban Thường trực và Hội đồng Trị sự vào cuối Quý I/2018, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN hướng dẫn việc dự kiến nhân sự các Ban, Viện và tu chỉnh Nội quy hoạt động của các Ban, Viện Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) theo Hiến chương tu chỉnh lần thứ VI đã được thông qua tại Đại hội theo nội dung như sau:
 
I. Về công tác dự kiến cơ cấu nhân sự tham gia các Ban, Viện TƯ: 
 
1. Chư Tôn đức là Trưởng các Ban, Viện TƯ nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) dự kiến cơ cấu nhân sự tham gia Ban, Viện Trung ương Giáo hội nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) để dự kiến trình Ban Thường trực HĐTS và xin thông qua HĐTS vào cuối quý I/2018.
 
2. Số lượng thành viên tham gia Ban, Viện TƯ:
 
-  Mỗi Ban, Viện TƯ cơ cấu số lượng không quá 97 thành viên chính thức (không cơ cấu dự khuyết).
 
-  Các Vụ trực thuộc Ban, Viện TƯ cơ cấu số lượng không quá 37 thành viên và không tính vào số lượng thành viên chính thức của Ban, Viện.
 
3.  Thành phần nhân sự Ban, Viện TƯ:
 
-  Trưởng ban, Viện trưởng.
 
-  Không quá 15 Phó Trưởng ban, Phó Viện trưởng:
 
+ Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Viện trưởng Thường trực.
 
+ Các Phó Trưởng ban, Phó Viện trưởng chuyên trách.
 
-  Các Vụ trưởng/ các Phó Vụ trưởng trực thuộc.
 
-  01 Chánh Thư ký
 
-  02 Phó Thư ký (một trong 02 Phó Thư ký đảm nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Ban, Viện Trung ương)
 
-  Các Ủy viên Thường trực và các Ủy viên.
 
4. Nguyên tắc cơ cấu nhân sự:
 
-  Căn cứ vào các chức danh của các Ủy viên Ban Thường trực HĐTS đã được công cử tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.
 
-  Trưởng ban, Viện trưởng tiếp tục công cử các chức danh còn lại với đầy đủ các thành phần:
 
+   Trưởng ban ngành chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố.
 
+   Lưu ý lựa chọn cơ cấu thành viên tiêu biểu của Hệ phái.
 
+  Cá nhân tiêu biểu là Tăng Ni, Phật tử không quá 65 tuổi đời, có đầy đủ sức khỏe, năng lực, trình độ chuyên môn, và có tâm huyết phụng sự Đạo pháp, phục vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 
II. Về việc tu chỉnh Nội quy hoạt động của Ban, Viện TƯ:
 
1. Trên cơ sở Nội quy hoạt động của các Ban, Viện nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) xây dựng Nội quy hoạt động của các Ban, Viện phù hợp với quy định của Hiến chương GHPGVN đã tu chỉnh lần thứ VI tại Đại hội Đại biểu Phật giáotoàn quốc lần thứ VIII, và Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.
 
2. Nội quy tu chỉnh phải phù hợp thực tiễn điều hành Phật sự trong giai đoạn hiện nay, mang tính khả thi, sát thực tế và có tính đến chiến lược phát triển của Giáo hội.
 
III. Phương thức thực hiện:
 
1. Tổ chức phiên họp mở rộng các thành viên Ban, Viện TƯ nhiệm kỳ VII để đề cử nhân sự tham gia Ban, Viện Trung ương nhiệm kỳ VIII; lấy ý kiến dự thảo tu chỉnh Nội quy hoạt động của Ban, Viện nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).
 
2. Gửi danh sách dự kiến nhân sự, dự thảo bản Nội quy tu chỉnh của Ban, Viện Trung ương Giáo hội nhiệm kỳ VIII về Văn phòng 1, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. 
 
- Thời gian gửi Danh sách dự kiến nhân sự các Ban, Viện TƯ chậm nhất là ngày 15/02/2018.

 
- Thời gian gửi Dự thảo Nội quy tu chỉnh của Ban, Viện Trung ương chậm nhất là ngày 15/03/2018.
 
Ban Thư ký, Văn phòng Trung ương Giáo hội sẽ tổng hợp và trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự xem xét, phê chuẩn nhân sự và thông qua dự thảo Nội quy hoạt động tu chỉnh của Ban, Viện Trung ương Giáo hội tại Hội nghị Hội đồng Trị sự dự kiến vào cuối Quý I/2018.
 
Rất mong Chư Tôn đức tập trung triển khai thực hiện tinh thần thông tư này.
 
Trân trọng!
 
Nơi nhận :
- Như trên "để thực hiện”;
- Ban Thường trực HĐTS "để b/c”;
- HT. Chủ tịch, PCT TTr "để b/c”;
- BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố;
- Lưu VP1 – VP2. 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ
(đã ký)
 
Thượng tọa Thích Đức Thiện 

 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
------------------
HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP
CÁC VỤ TRỰC THUỘC BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Đính kèm Thông tư số: 345 /TT/HĐTS, ngày 04/12/2017)
 
1. Ban Tăng sự Trung ương:
 
- Vụ Tăng sự Bắc tông
- Vụ Tăng sự Nam tông
- Vụ Tăng sự Khất sỹ
- Vụ Ni giới
- Vụ Cơ sở tự viện
- Vụ Tổ chức nhân sự
 
2. Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương:

- Vụ Đào tạo Phật giáo Sơ cấp, Trung cấp
- Vụ Đào tạo Phật giáo Đại học và Sau Đại học
- Vụ Quản lý cơ sở giáo dục dân lập của Phật giáo
- Vụ Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng sư phạm
- Vụ Quan hệ quốc tế
 
3. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương:
 
- Vụ Cư sĩ Phật tử
- Vụ Gia đình Phật tử
- Vụ Phật tử các dân tộc
- Vụ Thanh thiếu nhi Phật tử
- Vụ Quản lý các Đạo tràng, Câu lạc bộ Phật tử

4. Ban Hoằng pháp Trung ương:
 
- Vụ Pháp hội đạo tràng
- Vụ Hoằng pháp địa phương
- Vụ Hoằng pháp quần chúng
- Vụ Hoằng pháp thanh niên, sinh viên
- Vụ Hoằng pháp hải ngoại
- Vụ Đào tạo, bồi dưỡng hoằng pháp viên, giảng sư đoàn
 
5. Ban Nghi lễ Trung ương:
 
- Vụ Nghi thức Đại lễ, pháp hội Phật giáo
- Vụ Nghi thức Đại giới đàn và tấn phong giáo phẩm
- Vụ Nghi thức Phật hóa gia đình
- Vụ Lễ tang Phật giáo
 
6. Ban Văn hóa Trung ương:
 
- Vụ Di sản và kiến trúc Phật giáo
- Vụ Lễ hội và nghệ thuật, âm nhạc Phật giáo
- Vụ Bảo tồn bảo tàng Phật giáo
- Vụ In ấn, xuất bản ấn phẩm Phật giáo
 
7. Ban Kinh tế Tài chính Trung ương:
 
- Vụ Kinh tế tài chính tổng hợp
- Vụ Hợp tác đầu tư và cơ sở kinh tế Phật giáo
 
8. Ban Từ thiện xã hội Trung ương:

Vụ Cứu trợ nhân đạo
- Vụ Từ thiện xã hội Y tế
- Vụ Từ thiện xã hội Giáo dục
- Vụ Quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội Phật giáo
 
9. Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương:
 
- Vụ Phật giáo Ấn Độ và Nam Á
- Vụ Phật giáo Trung Quốc và Đông Á
- Vụ Phật giáo Đông Nam Á
- Vụ Phật giáo châu Âu
- Vụ Phật giáo châu Mỹ
- Vụ Phật giáo châu Phi
- Vụ Các tổ chức Phật giáo và các tổ chức Quốc tế
- Vụ Các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài
 
10. Ban Thông tin Truyền thông Trung ương:

Vụ Thông tin cơ sở
- Vụ Quản lý Báo, Tạp chí Phật giáo
- Vụ Quản lý các trang mạng điện tử Phật giáo
- Vụ Phát thanh, truyền hình Phật giáo
- Vụ Quan hệ công chúng
 
11. Ban Pháp chế Trung ương:

Vụ Các Ban, Viện Trung ương
- Vụ Các Ban Trị sự địa phương
- Vụ Các cơ quan và tổ chức xã hội
 
12. Ban Kiểm soát Trung ương:
 
- Vụ Các Ban, Viện Trung ương
- Vụ Các Ban Trị sự địa phương
 
13. Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam: Văn phòng và các Ban nghiên cứu chuyên môn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------
 
Hà Nội, ngày 04  tháng 12 năm 2017
 
 
 
 
 

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top