Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Chuyên đề

 • Cá nghe kinh
  Cá nghe kinh

  Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh biển xanh biến thành nương dâu đang hiện tướng trong tâm thức của chính mình. Chim ríu rít cúng dường hoa trái. Cá lặng lờ ngừng vẫy nghe kinh là khi Tâm Kinh biến thành Chân Kinh. Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với chính mình mới tìm được Chân Kinh:

 • Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không
 • Sự xuất hiện Kinh điển Đại thừa

  "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (lokadhatu), hai A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. ....

 • Tam Tạng Kinh điển

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia

Tin tức

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG “BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC” CỦA GHPGVN VÀ VNCPHVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM                                 Độc lậ – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG “BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC”CỦA GHPGVN VÀ VNCPHVN

 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

1.1.Thông tin cá nhân

- Pháp danh:

- Thế danh:

- Giáo phẩm:

- Sinh ngày, tháng, năm:                                Giới tính:

- Quê quán:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                                  Điện thư:

- Hiện đang tham gia trong tổ chức:

 

1.2.Các chức vụ đang đảm nhận:

+ Trong GHPGVN: Mô tả rõ vai trò trong Hội đồng Trị sự, các Ban trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/ thành phố/ quận huyện

+ Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam:

+ Trung tâm trực thuộc VNCPHVN mà bạn đang làm việc

 

1.3. Trình độ, học vị, học hàm:

+ Thế học: Giới thiệu bằng cấp cao nhất, năm tốt nghiệp, trường nào…

+ Phật học: Giới thiệu bằng cấp cao nhất, năm tốt nghiệp, trường nào…

+ Học hàm (nếu có):

1.4.Danh hiệu, giải thưởng, bằng khen (nếu có):

+ Danh hiệu (nếu có):

+ Giải thưởng (nếu có):

+ Bằng tuyên dương công đức/ Bằng khen (nếu có):

 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

2.1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận, nhiệm kỳ 2012-2017:

+ Trong Giáo hội Phật giáo các cấp (nếu có):

+ Trong Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam (nếu có):

+ Trung tâm trực thuộc VNCPHVN (nếu có):

 

2.2. Thành tích đạt được của cá nhân, nhiệm kỳ 2012-2017:

2.2.1. Hội thảo: Giới thiệu các đóng góp cụ thể của bạn trong các vai trò sau đây:

(i) Vai trò trong Ban tổ chức/ Đồng tổ chức: 

(ii) Chủ tọa diễn đàn:

(iii) Thuyết trình tham luận về:

(iv) Những đóng góp khác có liên hệ.

Ghi chú: Cần ghi rõ: (a) Chủ đề hội thảo khoa học, (b) Đơn vị tổ chức, (c) Thời gian và địa điểm tổ chức.

2.2.2. Trước tác/ Dịch thuật:

- Tác giả/ Đồng tác giả: Tựa sách, Nhà xuất bản, năm xuất bản.

- Dịch giả/ Đồng dịch giả: Tên tác giả của nguyên tác, tựa sách, nhà xuất bản, năm xuất bản.

 

2.2.3. Đào tạo:

+ Giới thiệu các chương trình đào tạo/ khóa học cụ thể mà bạn đang đảm trách/ tham gia (bao gồm  Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trung tâm trực thuộc VNCPHVN mà bạn đang làm việc).

+ Ghi rõ tên khóa học, thời gian đào tạo, bằng cấp, chứng chỉ, giấy xác nhận của khóa đào tạo (nếu có).

 

2.2.4. Tổ chức các sự kiện có liên hệ:

+ Giới thiệu các sự kiện mà bạn tham gia gắn liền với Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trung tâm trực thuộc VNCPHVN mà bạn đang làm việc.

 

 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG (từ trước đến giờ)

Năm

Hình thức khen thưởng

Cơ quan khen thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Ý KIẾN CỦA CHÍNH QUYỀN                                  

 ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ TRÚ                                                   

 (Xác nhận về tư cách công dân)                                       

 

 

 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ NGHỊ CỦA VNCPHVN/ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

Ghi chú: Hồ sơ hợp lệ gồm: (i) Bản in có đóng dấu, (ii) Nộp file MS WORD về văn phòng Viện. 

(Filie BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG “BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC”  CỦA GHPGVN VÀ VNCPHVN.DOC)

/Images/Editor/files/2017%20-%20Mau%20bao%20cao%20ca%20nhan%20-%20CV%20thanh%20tich%20-%20VNCPHVN%2028%20August.doc

 • Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
  1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.
  Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu
 • Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi.
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
 • Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
 • Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?”
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
 • Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
^ Back to Top