Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Tin tức

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG “BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC” CỦA GHPGVN VÀ VNCPHVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM                                 Độc lậ – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG “BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC”CỦA GHPGVN VÀ VNCPHVN

 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

1.1.Thông tin cá nhân

- Pháp danh:

- Thế danh:

- Giáo phẩm:

- Sinh ngày, tháng, năm:                                Giới tính:

- Quê quán:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                                  Điện thư:

- Hiện đang tham gia trong tổ chức:

 

1.2.Các chức vụ đang đảm nhận:

+ Trong GHPGVN: Mô tả rõ vai trò trong Hội đồng Trị sự, các Ban trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/ thành phố/ quận huyện

+ Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam:

+ Trung tâm trực thuộc VNCPHVN mà bạn đang làm việc

 

1.3. Trình độ, học vị, học hàm:

+ Thế học: Giới thiệu bằng cấp cao nhất, năm tốt nghiệp, trường nào…

+ Phật học: Giới thiệu bằng cấp cao nhất, năm tốt nghiệp, trường nào…

+ Học hàm (nếu có):

1.4.Danh hiệu, giải thưởng, bằng khen (nếu có):

+ Danh hiệu (nếu có):

+ Giải thưởng (nếu có):

+ Bằng tuyên dương công đức/ Bằng khen (nếu có):

 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

2.1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận, nhiệm kỳ 2012-2017:

+ Trong Giáo hội Phật giáo các cấp (nếu có):

+ Trong Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam (nếu có):

+ Trung tâm trực thuộc VNCPHVN (nếu có):

 

2.2. Thành tích đạt được của cá nhân, nhiệm kỳ 2012-2017:

2.2.1. Hội thảo: Giới thiệu các đóng góp cụ thể của bạn trong các vai trò sau đây:

(i) Vai trò trong Ban tổ chức/ Đồng tổ chức: 

(ii) Chủ tọa diễn đàn:

(iii) Thuyết trình tham luận về:

(iv) Những đóng góp khác có liên hệ.

Ghi chú: Cần ghi rõ: (a) Chủ đề hội thảo khoa học, (b) Đơn vị tổ chức, (c) Thời gian và địa điểm tổ chức.

2.2.2. Trước tác/ Dịch thuật:

- Tác giả/ Đồng tác giả: Tựa sách, Nhà xuất bản, năm xuất bản.

- Dịch giả/ Đồng dịch giả: Tên tác giả của nguyên tác, tựa sách, nhà xuất bản, năm xuất bản.

 

2.2.3. Đào tạo:

+ Giới thiệu các chương trình đào tạo/ khóa học cụ thể mà bạn đang đảm trách/ tham gia (bao gồm  Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trung tâm trực thuộc VNCPHVN mà bạn đang làm việc).

+ Ghi rõ tên khóa học, thời gian đào tạo, bằng cấp, chứng chỉ, giấy xác nhận của khóa đào tạo (nếu có).

 

2.2.4. Tổ chức các sự kiện có liên hệ:

+ Giới thiệu các sự kiện mà bạn tham gia gắn liền với Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trung tâm trực thuộc VNCPHVN mà bạn đang làm việc.

 

 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG (từ trước đến giờ)

Năm

Hình thức khen thưởng

Cơ quan khen thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Ý KIẾN CỦA CHÍNH QUYỀN                                  

 ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ TRÚ                                                   

 (Xác nhận về tư cách công dân)                                       

 

 

 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ NGHỊ CỦA VNCPHVN/ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

Ghi chú: Hồ sơ hợp lệ gồm: (i) Bản in có đóng dấu, (ii) Nộp file MS WORD về văn phòng Viện. 

(Filie BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG “BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC”  CỦA GHPGVN VÀ VNCPHVN.DOC)

/Images/Editor/files/2017%20-%20Mau%20bao%20cao%20ca%20nhan%20-%20CV%20thanh%20tich%20-%20VNCPHVN%2028%20August.doc

Các bài nghiên cứu

 • Thiền định và Trị liệu
  Thiền định và Trị liệu

  Phật Thích Ca , 2500 năm xưa, đã nguyện ngồi thiền dưới cội Bồ Đề cho đến khi chứng đạt Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác hay thành Phật. Thiền định gồm có nhiều phương pháp nhằm phát triển chính niệm, tập trung, thanh tịnh, tỉnh giác và tột đỉnh đạt giác ngộ giải thoát.

 • Sự cộng tác giữa khoa học và tôn giáo
  Sự cộng tác giữa khoa học và tôn giáo

  Mọi người, chẳng kể là giàu hay nghèo, học vấn hay không học vấn, đều có khả năng để hướng đến một đời sống an bình và đầy đủ ý nghĩa. Chúng ta phải khám phá thật sâu sắc, thật sâu xa một cách tối đa mà chúng ta có thể, làm thế nào để điều ấy được hiển lộ.

 • Thiền Phật giáo công hiệu như thuốc trong điều trị chứng trầm cảm
  Thiền Phật giáo công hiệu như thuốc trong điều trị chứng trầm cảm

  Thiền Phật giáo có công hiệu như thuốc trong điều trị chứng trầm cảm, một nghiên cứu đã phát hiện như vậy

 • Nhân cách và tâm thức

  Nhân cách và tâm thức, tuy hai nhưng là một. Tâm lý học, phân tâm học, xoay quanh hiện tượng tâm lý để tìm mấu chốt cho định giá nhân cách, nhưng vẫn lúng túng khi giòng chảy tâm thức như thác đổ.

^ Back to Top