Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Huệ Quang Buddhist multimedia dictionary (Việt-Anh)

Huệ Quang Buddhist multimedia dictionary (Việt-Anh)

Huệ Quang Buddhist multimedia dictionary (Việt-Anh)

^ Back to Top