Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Pali-Việt Đối Chiếu

Pali-Việt Đối Chiếu

Pali-Việt Đối Chiếu

^ Back to Top