Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Phật Quang Đại Từ Điển

Phật Quang Đại Từ Điển

Phật Quang Đại Từ Điển

^ Back to Top