Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

TRÍCH LỤC TỪ NGỮ PHẬT HỌC

TRÍCH LỤC TỪ NGỮ PHẬT HỌC

TRÍCH LỤC TỪ NGỮ PHẬT HỌC

^ Back to Top