Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam

Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam

Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam

^ Back to Top