Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Từ Điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary

Từ Điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary

Từ Điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary

^ Back to Top