Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Từ Điển Hư Từ

Mục lục

Từ Điển Hư Từ

Từ Điển Hư Từ

^ Back to Top