Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Từ Điển Pháp Số Tam Tạng

Từ Điển Pháp Số Tam Tạng

Từ Điển Pháp Số Tam Tạng

^ Back to Top