Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

TỪ ĐIỂN THIỀN TÔNG HÁN VIỆT

TỪ ĐIỂN THIỀN TÔNG HÁN VIỆT

TỪ ĐIỂN THIỀN TÔNG HÁN VIỆT

^ Back to Top