Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Tuệ Quang Buddhist multimedia dictionary (Việt-Anh)

Mục lục

Tuệ Quang Buddhist multimedia dictionary (Việt-Anh)

Tuệ Quang Buddhist multimedia dictionary (Việt-Anh)

^ Back to Top