Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Tủ sách từ quang

TỦ SÁCH PHẬT HỌC TỪ QUANG Tập 2 - Tháng 9 năm 2012 (PL. 2556)

Mục lục TỦ SÁCH PHẬT HỌC TỪ QUANG Tập 2 - Tháng 9 năm 2012 (PL. 2556). Trong tập này: Thích Đồng Bổn: Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Minh Châu. Chánh Trí: Giáo lý cơ bản của đạo Phật (tt). Pháp sư Diễn Bồi: Phật pháp và việc đời. Thích Tuệ Minh: Chữ hiếu ngày nay. Nguyên Cẩn: Người xưa làm báo. Hoang Phong: Ý nghĩa trí tuệ trong Phật giáo (PI). Lan Hinh: Chữ hiếu (Thơ). Trí Thông: Niệm Phật (tt). Đỗ Hồng Ngọc: Luân hồi sanh tử. Trần Đình Sơn: Tổng quan Phật giáo Nghệ An từ thế kỷ I–XX. Minh Giác: Dĩ vô sở đắc cố. Hoàng Văn Lễ: Văn hóa giải thoát. Vu Gia: Tản mạn chuyện thờ cúng. Minh Ngọc: Năm phương tiện pháp môn niệm Phật. Lê Sơn Phương Ngọc: Phật giáo Tiểu thừa trong cộng đồng người Khmer Nam Bộ. Chính Trung: Hoa tình thương (Thơ). Trần Phi Hùng: Tìm hiểu về thiền. Hoàng Ngọc Vĩnh: Thiền sư Viên Thành với bài thơ khắc trên quả quýt. Nguyễn Đại Đồng: Chùa Trường Tín và sư Thanh Quán. Thích Nữ Liên Hiếu: Lễ Shinpyu hay truyền thống xuất gia gieo duyên. Nguyên Diệu: Cùng (Thơ). Nguyễn Hữu Nguyên: Tâm thức Phật pháp của người dân xứ Nghệ. Hoằng Tôn: Cảm nghĩ về một buổi lễ thọ bát. Đặng Hùng Anh: Nương ánh từ quang (Thơ). Quỳnh Hoa: Cửa Phật từ bi (Nhạc). Diệu Châu: Thông tin.

TỦ SÁCH PHẬT HỌC TỪ QUANG Tập 2 - Tháng 9 năm 2012 (PL. 2556)

^ Back to Top