Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Kinh Trung Bộ 1

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM NAM TRUYỀN


 

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
 
 
 
 
KINH TRUNG BỘ
TẬP I
 
 
Nguyên bản:
PĀLI
Việt dịch:
Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU
 
 

 

 
 
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
Thực hiện

 

 
 
 
 
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
 
 
 
Hòa thượng THÍCH PHỔ TUỆ
Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
Hòa thượng THÍCH THANH TỪ
Hòa thượng THÍCH TỪ NHƠN
Hòa thượng THÍCH HIỂN PHÁP
Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm