Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Kinh Trường Bộ 1

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
 
KINH
TRƯỜNG BỘ
 
 
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
Ấn hành - 1991

 
 
 
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
Của
HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
 
 1. Hòa thượng THÍCH ĐỨC THUẬN
 2. Hòa thượng THÍCH ĐÔN HẬU
 3. Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
 4. Hòa thượng THÍCH MẬT HIỂN
 5. Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH
 6. Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU
 7. Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ
 8. Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG
 9. Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT
 10. Hòa thượng MAHÀ SARAY
 11. Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM

 

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm