Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Kinh Trường Bộ 2

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
 
KINH
TRƯỜNG BỘ
 
 
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
Ấn hành - 1991


 

 
HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO
PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
                                                                                                 
CHỦ TỊCH
Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU
-Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU
-Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ
-Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM
-Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH TỪ
-Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN CHÂU
Trưởng ban thư ký:
Thượng tọa THÍCH CHƠN THIỆN
Trưởng ban Tài chánh:
Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN
Trưởng ban In ấn và Phát hành:
Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG
Trưởng ban từ vựng Phật học:
Cư sĩ MINH CHI

 
Nguyên bản: PALI
Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU


 

 


 

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm