Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Ban

Nhân sự Ban Tài chính nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
Nhân sự Ban Tài chính nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ VIII(2017-2022)

Nhân sự Ban in ấn và phát hành nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
Nhân sự Ban in ấn và phát hành nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN IN ẤN VÀ PHÁT HÀNH NHIỆM KỲ VIII (2017-2022)

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm