Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Trung tâm

Nhân sự Trung tâm Phiên dịch Anh - Việt Phật học nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
Nhân sự Trung tâm Phiên dịch Anh - Việt Phật học nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ TRUNG TÂM PHIÊN DỊCH ANH-VIỆT PHẬT HỌC NHIỆM KỲ VIII(2017-2022)

Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO NHIỆM KỲ VIII(2017-2022)

Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới Phật giáo nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới Phật giáo nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU NỮ GIỚI PHẬT GIÁO NHIỆM KỲ VIII(2017-2022)

Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc Truyền nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc Truyền nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THIỀN HỌC BẮC TRUYỀN NHIỆM KỲ VIII(2017-2022)

Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Nam Truyền nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Nam Truyền nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THIỀN HỌC NAM TRUYỀN NHIỆM KỲ VIII(2017-2022)

Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VĂN HỌC PHẬT GIÁO NHIỆM KỲ VIII(2017-2022)

Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC HÁN TRUYỀN NHIỆM KỲ VIII(2017-2022)

Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO VIỆT NAM NHIỆM KỲ VIII (2017-2022)

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm