Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Đại Tạng Nam Truyền

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm