Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Trung tâm Phiên dịch Anh-Việt Phật học

Nhân sự Trung tâm Phiên dịch Anh - Việt Phật học nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
Nhân sự Trung tâm Phiên dịch Anh - Việt Phật học nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ TRUNG TÂM PHIÊN DỊCH ANH-VIỆT PHẬT HỌC NHIỆM KỲ VIII(2017-2022)

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm