Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Phật giáo phát triển

Pháp thân của chư Phật
Pháp thân của chư Phật

Pháp thân của chư Phật, là muốn nhấn mạnh đến loại pháp thân không còn ẩn tàng trong thân ngũ uẩn như pháp thân của chúng sinh. Tức thể, tướng và dụng của nó đã hiện đầy đủ.

Phật huệ, Phật đức, Phật lực hằng hữu miên viễn
Phật huệ, Phật đức, Phật lực hằng hữu miên viễn

Trong kinh Pháp hoa, phẩm Như Lai thọ lượng thứ 16, Đức Phật nói rằng trời, người, A-tu-la tưởng lầm là Ngài mới sanh ra trên cuộc đời này và mới thành Phật dưới cội bồ-đề gần thành Già Da. Nhưng sự thật thì Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp trước.

Một tâm thanh tịnh
Một tâm thanh tịnh

Phật chỉ ở ngay tại lòng của chúng ta, mà không phải ở một nơi nào khác. Dù cho có đi sang Ấn Độ, đến tận nơi đức Phật thành đạo, nhưng nếu không khéo tu thì sẽ không bao giờ nhìn thấy được Phật.

Giáo pháp như chiếc bè qua sông
Giáo pháp như chiếc bè qua sông

Giáo pháp hay kinh điển là lời dạy của Đức Phật, đó là chân lý, là sự thật, là những gì Đức Phật chứng ngộ, khám phá và tuyên thuyết, mang lại sự an lạc giải thoát cho người hành trì.

Tam pháp ấn và sự diệt khổ
Tam pháp ấn và sự diệt khổ

Ba đặc tính của mọi hiện hữu là giáo lý căn bản và quan trọng trong Phật giáo, được trình bày cả trong kinh điển thuộc văn hệ Pāli và A-hàm Hán tạng. Ba pháp này được Đức Phật dùng để chỉ ra bản chất của mọi sự vật hiện tượng, từ sắc pháp cho đến tâm pháp, đều luôn thay đổi không ngừng và không có một thực thể nào tồn tại độc lập, riêng biệt.

Bảy pháp cung kính làm cho Chánh pháp tăng trưởng
Bảy pháp cung kính làm cho Chánh pháp tăng trưởng

Gìn giữ Chánh pháp trụ thế lâu dài nhằm lợi ích chúng sinh là nhiệm vụ của các đệ tử Phật, nhất là hàng đệ tử xuất gia.

Như Lai thọ lượng
Như Lai thọ lượng

Như Lai thọ lượng là phẩm thứ 16 của kinh Pháp Hoa.

Người ngu nghĩ là ngọt
Người ngu nghĩ là ngọt

Bậc Giác ngộ nhắc nhở mọi người không nên làm điều ác vì bất cứ lý do gì, vì làm ác là biểu hiện của ngu si, thiếu trí, nô lệ cho dục vọng, đôi khi chỉ thấy cái lợi trước mắt, không lường được hậu họa lâu dài; người làm ác phải chịu ác báo, không thể viện dẫn lý do hay “đạo lý” nào để chạy chữa cho ác nghiệp của mình.

Im lặng như pháp
Im lặng như pháp

Người ta thường nói: “Im lặng là vàng”, nghĩa là sự im lặng có giá trị cao quý giống như vàng thật sự. Tại sao sự im lặng mà có giá trị lớn lao như vậy? Im lặng đã giúp ích được vấn đề gì cho con người trong cuộc sống?

Bảy pháp làm cho Chánh pháp tăng trưởng
Bảy pháp làm cho Chánh pháp tăng trưởng

Mùa mưa là mùa chư Tăng Ni bắt đầu thực hiện phận sự an cư.

Thực hành pháp và tuỳ pháp
Thực hành pháp và tuỳ pháp

Đọc Kinh tạng Pàli, thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp các thuật ngữ “pháp và tùy pháp” (Dhammànudhamma) thường đi chung với nhau trong một số văn cảnh của những bản kinh.

Không có kẻ chiến bại
Không có kẻ chiến bại

Khi ta tha thứ cho người đã làm hại ta, không có nghĩa là nghiệp ác của người đó được xóa bỏ. Đó là lý do tại sao có nhiều người nghĩ là sự tha thứ không có chỗ trong thế giới nghiệp của Phật giáo, và không tương ứng với giáo lý mà Đức Phật đã dạy. Nhưng không phải thế. Sự tha thứ có thể không hóa giải được nghiệp ác cũ nhưng nó có thể ngăn chặn nghiệp ác mới không xảy ra. Điều đó đặc biệt đúng với nghiệp ác mà trong tiếng Pali gọi là vera.

Công đức chiêm bái Phật tích
Công đức chiêm bái Phật tích

Trước khi diệt độ, Đức Phật đã ban bố những di huấn quan trọng cho các đệ tử về sau nương tựa tu hành. Dĩ nhiên nương tựa Pháp và Luật để thẳng tiến đến các Thánh quả giải thoát là tối cần nhưng không phải ai cũng làm được điều ấy. Để gieo trồng phước duyên với Phật và Thánh chúng, hàng đệ tử luôn tâm thành hướng vọng về bốn Thánh tích, tưởng nhớ đến nơi Phật đản sinh, nơi Phật thành đạo, nơi Phật chuyển pháp luân và nơi Phật nhập Niết-bàn.

Soi gương Chánh pháp
Soi gương Chánh pháp

Pháp thoại dưới đây Đức Phật dùng hình ảnh gương Pháp (Pháp kính) để khi soi vào vị đệ tử Phật biết chỗ thọ sinh. Tùy theo hạnh nghiệp của mỗi người mà có thể trôi lăn trong lục đạo hay dự phần vào các quả Thánh.

Niệm Phật chớ sợ cười, đừng chờ hẹn
Niệm Phật chớ sợ cười, đừng chờ hẹn

Có nhiều vị muốn tu học Phật pháp, nhưng lại sợ bị người chê cười là tiêu cực, hủ bại, mê tín. Do đó khi xem kinh thì lén lút không dám công nhiên cho người thấy; hoặc có ăn chay, niệm Phật cũng không dám cho ai hay.

Tư tưởng Trung đạo qua Bát bất
Tư tưởng Trung đạo qua Bát bất

Mở đầu Trung luận, Bồ-tát Long Thọ đã sử dụng Bát bất duyên khởi để hệ thống hóa tư tưởng Tánh không trong kinh Bát-nhã. Từ cơ sở này, ngài phân tích làm sáng tỏ hệ thống triết học của mình[1]

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm