Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thiền học Bắc Truyền

Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc Truyền nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc Truyền nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THIỀN HỌC BẮC TRUYỀN NHIỆM KỲ VIII(2017-2022)

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm