Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Nghiên cứu >> Phật giáo phát triển

Muốn chết tốt, phải sống tốt

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm