Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Nghiên cứu >> Phiên dịch kinh điển

Từ điển Thiền tông Hán - Việt

Từ điển Thiền tông Hán - Việt, PL 2547-2004, Thông Thiền - Hân Mẫn biên dịch
 

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm