Những người cùng tôi đồng một hạnh. Cầu được sanh chung các cõi nước. Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau. Tất cả hạnh mầu cùng tu tập...

Văn - Thơ - Truyện

Cõi Tâm

Cõi Tâm

Tâm thơ ý thuận gần xa
Cõi lòng thi sĩ thiết tha tình người
Văn chương chưa đủ thay lời
Tìm trong duyên lý thấy đời lạc an

Sống trong thiểu dục thanh nhàn
Trí không vướng bận trái ngang hồng trần
Một mai buông bõ xác thân
Nhẹ nhàng trút sạch một lần ra đi 

 


Bạch Vân Nhi 

^ Back to Top