Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Mật tông Tây Tạng

 Mật tông Tây Tạng
Mật tông Tây Tạng

Tác giả: Tenzin Gyatso

Giá: 65,000 VNĐ

Mật tông là giáo pháp mà sư phụ truyền cho học trò bằng lời (khẩu quyết) và đó là lí do mà Mật tông không được truyền bá rộng rãi. Mật Tông tại Trung Quốc rất thịnh hành vào đời Đường, nhưng dần dần thoái trào và về sau này thì tuởng như suy vi hẳn.

Mua Sách thành công

 Mật tông Tây Tạng

Mật tông Tây Tạng

Tác giả: Tenzin Gyatso

Giá: 65,000 VNĐ

Mật tông là giáo pháp mà sư phụ truyền cho học trò bằng lời (khẩu quyết) và đó là lí do mà Mật tông không được truyền bá rộng rãi. Mật Tông tại Trung Quốc rất thịnh hành vào đời Đường, nhưng dần dần thoái trào và về sau này thì tuởng như suy vi hẳn.

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm