Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Tổng Quan Kinh Điển Bắc Truyền

Tổng Quan Kinh Điển Bắc Truyền
Tổng Quan Kinh Điển Bắc Truyền

Tác giả: Phật giáo

Giá: 65,000 VNĐ

Không có điều gì của Luân Hồi khác biệt với Niết Bàn.

Không có điều gì của Niết Bàn khác biệt với Luân Hồi.
Long Thọ Đại Sĩ (Căn bản Trung Quán Luận Tụng – XXV:19)

Mua Sách thành công

Tổng Quan Kinh Điển Bắc Truyền

Tổng Quan Kinh Điển Bắc Truyền

Tác giả: Phật giáo

Giá: 65,000 VNĐ

Không có điều gì của Luân Hồi khác biệt với Niết Bàn.

Không có điều gì của Niết Bàn khác biệt với Luân Hồi.
Long Thọ Đại Sĩ (Căn bản Trung Quán Luận Tụng – XXV:19)

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm