Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

>>

Hội đồng Phiên dịch

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH
 
 
Chủ tịch
Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU
 
Tổng Thư ký
Thượng tọa THÍCH TRÍ SIÊU
 
Thành viên
Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP
Hòa thượng THÍCH NHẬT QUANG
Hòa thượng THÍCH MINH CẢNH
Hòa thượng THÍCH CHƠN THIỆN
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN
Hòa thượng THÍCH THIỆN TÂM
Hòa thượng THÍCH PHƯỚC SƠN
Thượng tọa THÍCH NGUYÊN GIÁC
Thượng tọa THÍCH PHƯỚC CẨN

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm